Tel:

Tel:

22-350-65-67

71-707-25-13

|

Email:

Email:

info@e50.pl

biuro@szkolenia-termowizja.pl

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH I.C.C Wojciech Danielewicz

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez I.C.C Wojciech Danielewicz  regon: 020705280 (zwaną w dalszej części Organizatorem) Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się www.e50.pl

1.Koszty podróży uczestnika / uczestniczki szkolenia pokrywa instytucja zgłaszająca.

2.Szkolenia nie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

 

1.Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego www.e50.pl

2.Uczestnicy zobowiązani są  do wypełnienia całego formularza.

3.Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.

4.Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

5.Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

 

1.Rezygnacji ze szkolenia, max. do trzech dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora pismo informujące o rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres info@e50.pl

2.Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.

3.W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.

4.W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia uczestnik zobowiązany jest wskazać swojego zastępcę na szkolenie.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników .

6.W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.

 

§ 4 Warunki uczestnictwa

 

1.Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na szkolenie.

2.Uczestnicy zobowiązani są do wpłaty całości kwoty za szkolenia minimum na 3 dni przed jego rozpoczęciem.

3.Szkolenie trwa 2 dni następujące po sobie.

4.Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe, certyfikaty,

5.Po odbyciu szkolenia uczestniczka/uczestnik przystępuje do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

6.W przypadku rezygnacji ze szkolenia organizator ma 14 dni na zwrot opłaty wniesionej przez uczestnika.

7.Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

8.Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 

1.Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

3.Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie .

2.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.